009bet009game009game

Quy Trình

PHỎNG VẤN - BRIEF

Khách hàng cung cấp thông tin, nhu cầu mong muốn. AZ tìm hiểu, tư vấn.

PITCHING

Thống nhất quy trình làm việc và xác định các nguồn lực để triển khai.

RESEARCH

Nguyên cứu và phân tích sản phẩm, khách hàng, đối thủ, thị trường để đưa ra Insight.

CHIẾN LƯỢC & GIẢI PHÁP

Đưa ra đề xuất chiến lược và giải pháp Marketing hiệu quả phù hợp với ngành hàng.

KẾ HOẠCH TỔNG QUAN

Xây dựng kế hoạch tổng quan theo các giai đoạn theo chiến lược Marketing và kinh doanh.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Xây dựng kế hoạch chi tiết  theo timeline và nội dung triển khai theo các giai đoạn.

TRIỂN KHAI

Triển khai và thực thi theo kế hoạch đề ra, giám sát và đo lường hiệu quả.

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Báo cáo các hoạt động thực thi và đưa ra đề xuất triển khai để đạt được KPI đề ra.